خانه

English

نوبت دهی

منو

تهران، سئول، نبش زکی زاده، بیمارستان آرمان
تلفن تماس: 02141014
کدپستی: 1995863989

آموزش داروهای ترالی کد

برگزاری کنفرانس درون بخشی (داروهای ترالی کد) در بخش CCU روز سه شنبه مورخ 19 اردیبهشت 1402