خانه

English

نوبت دهی

منو

تهران، سئول، نبش زکی زاده، بیمارستان آرمان
تلفن تماس: 02141014
کدپستی: 1995863989

آموزش پرسنل جدیدالورود 14 آذر

آموزش اصول بهداشت محیط


آموزش ایمنی بیمار


آموزش اعتبار بخشی


آموزش کنترل عفونت