خانه

English

نوبت دهی

منو

تهران، سئول، نبش زکی زاده، بیمارستان آرمان
تلفن تماس: 02141014
کدپستی: 1995863989

اولین کارگاه تخصصی مراقبت های پرستاری در بخش آندوسکوپی

اولین کارگاه تخصصی مراقبت های پرستاری در بخش آندوسکوپی

ویژه پرستاران شاغل در بخش های آندوسکوپی

21 شهریور ماه