خانه

English

نوبت دهی

منو

تهران، سئول، نبش زکی زاده، بیمارستان آرمان
تلفن تماس: 02141014
کدپستی: 1995863989

برگزاری جلسه توجیهی-آموزشی کمک پرستارها

برگزاری جلسه توجیهی-آموزشی کمک پرستارها

با حضور مدیر محترم پرستاری

روز چهارشنبه مورخ ۱۱ مرداد ۱۴۰۲