خانه

English

نوبت دهی

منو

تهران، سئول، نبش زکی زاده، بیمارستان آرمان
تلفن تماس: 02141014
کدپستی: 1995863989

 برگزاری کنفرانس درون بخشی ( ICU )

برگزاری کنفرانس درون بخشی ( ICU )

با موضوع « پایش همودینامیک »

مورخ ۲ آبان ۱۴۰۲