خانه

English

نوبت دهی

منو

تهران، سئول، نبش زکی زاده، بیمارستان آرمان
تلفن تماس: 02141014
کدپستی: 1995863989

برگزاری کنفرانس درون بخشی ICU

برگزاری کنفرانس درون بخشی ICU با موضع: داروهای ترالی کد ویژه پرستاری امروز دوشنبه مورخ 25 اردیبهشت 1402