به نسخه موبایل بیمارستان آرمان خوش آمدید

فارسی   |   العربیه  |   English

خانه

اینستاگرام

بهبود کیفیت و اعتبار بخشی

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در print
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در pinterest
مسئول واحد : سعیده خان محمدیان
شماره تماس : 41014 داخلی 1051_1052
موقعیت : طبقه همکف

خدمات بهبود کیفیت و اعتبار بخشی :
• تهیه و تدوین برنامه استراتژیک  3 ساله بیمارستان
• بازنگری سالانه برنامه استراتژیک بیمارستان
• برنامه ریزی جامع جهت استقرار نظام اعتباربخشی در بیمارستان
• پایش  پیشرفت استقرار  نظام اعتباربخشی در بیمارستان
• تهیه و تدوین شاخص های  بیمارستان
• پایش شاخص های تدوین شده بر اساس استانداردهای اعتباربخشی
• پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت در بیمارستان
• نظارت بر تشکیل منظم و مستمر کمیته های  بیمارستانی
• کنترل  و نظارت بر تدوین استاندارد فرایندها
• کنترل  و نظارت بر فرایند بازنگری  و کنترل مستندات و جلوگیری از انتشار مستندات منسوخ به منظور بهبود عملکرد فرایندها
• نظارت و کنترل بر فرایند تهیه و بازنگری فرمهای بیمارستان براساس سنجه های اعتباربخشی با تایید اعضاء کمیته مدیریت اطلاعات سلامت
• تهیه کتابچه آماری در زمینه شاخص های اندازه گیری شده در بیمارستان به صورت ماهیانه جهت تحلیل و اقدامات اصلاحی
• انجام ممیزی های داخلی هر 3 ماه یکبار  براساس استانداردهای اعتباربخشی