خانه

English

نوبت دهی

منو

تهران، سئول، نبش زکی زاده، بیمارستان آرمان
تلفن تماس: 02141014
کدپستی: 1995863989

بهداشت حرفه ای

مسئول واحد :
شماره مستقیم :41014 داخلی
موقعیت : طبقه هفتم


خدمات بهداشت حرفه ای :
• انجام معاینات ادواری،معاینات بدو استخدام و معاینات بازگشت به کار
• ارزیابی و اندازه گیری عوامل زیان اور محیط کار، بررسی عوامل زیان اور شناسایی شده و اقدام به کنترل آنها
• ارزیابی مخاطرات و ریسک های شغلی و موجود در بیمارستان
• ارزیابی پوسچرهای ارگونومیک کارکنان و ارائه راهکارهای صحیح ارگونومیکی
• برگزاری کلاسهای اموزشی ایمنی و سلامت شغلی
• ثبت حوادث رویداده در بیمارستان و تحلیل علل ریشه ای بروز حوادث و پیگیری در خصوص جلوگیری از بروز مجدد حوادث
• هماهنگی های لازم با مرکز بهداشت و اداره کار و امور اجتماعی
• تدوین خط مشی ها و دستورالعمل های مربوط به بهداشت حرفه ای و پیگیری اجرایی شدن انها
• تهیه و تجهیز وسایل حفاظت فردی مطابق با اصول ایمنی و ارگونومی
• انجام فعالیت های مرتبط با اعتباربخشی بیمارستان