کسب رتبه درجه یک اعتبار بخشی بیمارستان آرمان، برای دومین دوره متوالی ارزیابی اعتبار بخشی، بر اساس استانداردهای ملی بیمارستان های ایران

به نسخه موبایل بیمارستان آرمان خوش آمدید

خانه

اینستاگرام

منو

بهداشت حرفه ای

مسئول واحد :
شماره مستقیم :41014 داخلی
موقعیت : طبقه هفتم


خدمات بهداشت حرفه ای :
• انجام معاینات ادواری،معاینات بدو استخدام و معاینات بازگشت به کار
• ارزیابی و اندازه گیری عوامل زیان اور محیط کار، بررسی عوامل زیان اور شناسایی شده و اقدام به کنترل آنها
• ارزیابی مخاطرات و ریسک های شغلی و موجود در بیمارستان
• ارزیابی پوسچرهای ارگونومیک کارکنان و ارائه راهکارهای صحیح ارگونومیکی
• برگزاری کلاسهای اموزشی ایمنی و سلامت شغلی
• ثبت حوادث رویداده در بیمارستان و تحلیل علل ریشه ای بروز حوادث و پیگیری در خصوص جلوگیری از بروز مجدد حوادث
• هماهنگی های لازم با مرکز بهداشت و اداره کار و امور اجتماعی
• تدوین خط مشی ها و دستورالعمل های مربوط به بهداشت حرفه ای و پیگیری اجرایی شدن انها
• تهیه و تجهیز وسایل حفاظت فردی مطابق با اصول ایمنی و ارگونومی
• انجام فعالیت های مرتبط با اعتباربخشی بیمارستان