خانه

English

نوبت دهی

منو

تهران، سئول، نبش زکی زاده، بیمارستان آرمان
تلفن تماس: 02141014
کدپستی: 1995863989

تماس با پاراکلینیک های بیمارستان آرمان

   پاراکلینیک ها 
کلینیک 88214738_021 
کلینیک دندانپزشکی  41014_021
 پاتولوژی 41014_021
 آندوسکوپی 88214738_021 
 آزمایشگاه 41014_021
رادیولوژی 88065041_021 
CT SCAN   88065041_021
دیالیز 41014_021
ماموگرافی 88065041_021 
سونوگرافی 88065041_021 
فیزیوتراپی 41014_021
تغذیه و رژیم درمانی 41014 _021
کلینیک پوست و مو و زیبایی  41014 _021
شنوایی شناسی و گفتار درمانی  41014 _021
 سنجش تراکم استخوان 41014_021