خانه

English

نوبت دهی

منو

تهران، سئول، نبش زکی زاده، بیمارستان آرمان
تلفن تماس: 02141014
کدپستی: 1995863989

دفتر پرستاری

مدیریت دفتر پرستاری : سرکار خانم اوتادی

مسئول دفتر: خانم عسگری

داخلی: 1421


سوپر وایزر ارشد بالینی: خانم مرآتی

سوپروایزرهای بالینی: خانم محمدی – خانم نجارلو – خانم فضلی

داخلی: 1441-1442


سوپروایزر آموزش: ندا امینی

داخلی:1067


سوپروایزر کنترل عفونت: خانم دستمزد

داخلی: 1080