خانه

English

نوبت دهی

منو

تهران، سئول، نبش زکی زاده، بیمارستان آرمان
تلفن تماس: 02141014
کدپستی: 1995863989

دفتر پرستاری

مدیریت دفتر پرستاری : سرکار خانم رفعتی

مسئول دفتر: سودابه جعفری  

داخلی: 1421


سوپر وایزر ارشد بالینی: لیلا اوتادی

سوپروایزرهای بالینی: مریم محمدی – مریم فطاهری – زهرا مرآتی – زهرا حبیبی

داخلی: 1441-1442


سوپروایزر آموزش: ندا امینی

داخلی:1440


سوپروایزر کنترل عفونت: خانم ندا رئیسی

داخلی: ۱۴۴۳