خانه

English

نوبت دهی

منو

تهران، سئول، نبش زکی زاده، بیمارستان آرمان
تلفن تماس: 02141014
کدپستی: 1995863989

دوره توجیهی بدو ورود، مبحث کنترل عفونت

دوره توجیهی بدو ورود، مبحث کنترل عفونت،

۲۰ اردیبهشت ساعت ۹