رزرو نوبت شما با موفقیت ثبت شد.

در صورت لغو رزرو نوبت از طریق صفحه نوبت دهی دکمه (لغو رزرو نوبت) و یا با شماره کلینیک 02188214738 و یا تلفن تماس بیمارستان 02141014 داخلی 1030 هماهنگی فرمائید.