{نام نام خانوادگی:1} عزیز رزرو نوبت شما در تاریخ {تاریخ مراجعه:26} با موفقیت ثبت شد.

در صورت لغو رزرو نوبت از طریق صفحه نوبت دهی دکمه (لغو رزرو نوبت) و یا با شماره کلینیک 02188214738 و یا تلفن تماس بیمارستان 02141014 داخلی 1030 هماهنگی فرمائید.