رزرو نوبـــت دهی اینترنتــــی بیمارستـــان آرمــــــــان

اطلاعات و مشخصات خود را به صورت کامل وارد نمائید.

در صورت پرسش می توانید با شماره تماس 02188214738 تماس حاصل نمائید.

توجه

روز انتخابی پزشک، فقط در هفته فعلی می باشد.

لذا از وقت دهی اینترنتی برای هفته های آینده و ماه آینده معذوریم. در صورت نیاز با کلینیک بیمارستان آرمان تماس حاصل نمائید.