خانه

English

نوبت دهی

منو

تهران، سئول، نبش زکی زاده، بیمارستان آرمان
تلفن تماس: 02141014
کدپستی: 1995863989

لیست بیمه های طرف قرار داد

لطفا فبل از مراجعه حضوری یا اخذ معرفی نامه با واحد ترخیص و بیمه گری بیمارستان هماهنگ فرمایید.

داخلی بخش ترخیص و بیمه گری: 1059 – 1060