خانه

English

نوبت دهی

منو

تهران، سئول، نبش زکی زاده، بیمارستان آرمان
تلفن تماس: 02141014
کدپستی: 1995863989

مدارک پزشکی

مسئول واحد :آقای نعمت الهی
شماره داخلی: 1150 – 1072
موقعیت مکانی: طبقه هفتم

 

(ساعت تحویل مدارک و اسناد پزشکی ساعت ۹ الی ۱۳:۳۰ می باشد.

جهت ارائه مدارک خواهشمند است اصل صورت حساب و کارت شناسایی بیمار را در هنگام مراجعه، به همراه بیاورید.

در صورت عدم حضور بیمار: مدارک به ولی قانونی بیمار ، یا فردی که اصل کارت شناسایی بیمار را به همراه داشته باشد تحویل می گردد.)