خانه

English

نوبت دهی

منو

تهران، سئول، نبش زکی زاده، بیمارستان آرمان
تلفن تماس: 02141014
کدپستی: 1995863989

مدیر داخلی

مدیر داخلی بیمارستان آرمان: خانم سلطانی

—————————————————————–

وظایف و مسئولیت های مدیر داخلی:

 • مسئولیت و نظارت کامل و هماهنگی امور اداری و مالی بیمارستان
 • اتنخاب مسئول مجرب و صالح در بخشهای مختلف بیمارستان
 • هدایت بیمارستان در اجرای برنامه های مصوب بیمارستان
 • هماهنگی و نظارت بر عملکرد واحدهای تجهیزات پزشکی و تاسیسات بیمارستان، بخشهای اداری، مالی، بالینی، پزشکی و پیراپزشکی
 • شرکت در جلسات هیات رئیسه، تحول اداری، آموزش، کمیته های بیمارستانی و غیره.
 • تعیین خط مشی و نظارت بر حسن اجرای آن
 • کسب خط مشی و دستورالعمل اجرایی و برنامه کلی از رئیس بیمارستان
 • تطبیق و هماهنگی امور بیمارستان با توجه به استانداردهای بیمارستان
 • تهیه و تنظیم گزارش از فعالیت و مشکلات واحدهای بیمارستان همراه با ارائه پیشنهاد – راه حل مناسب جهت ریاست بیمارستان
 • نظارت کلی به چگونگی مصرف اعتبارات به منظور حصول اطمینان از صحت اجرای برنامه ها
 • ایجاد هماهنگی و هدایت فعالیتها و عملیات کلیه واحدهای تحت سرپرستی
 • تقسیم فعالیتها بین مسئولان واحدهای تحت سرپرستی و ارائه آموزش و راهنمایی آنان
 • ایجاد تدابیر لازم و ارائه راهکارهای اساسی در جهت افزایش انگیزه در کارکنان تحت امر و تشویق و تنبیه کارکنان
 • نظارت بر نحوه عملکرد کلیه واحدهای تحت سرپرستی
 • شرکت در جلسات مربوط به امور بیمارستانها از طرف ستاد مرکزی و معاونتهای دانشگاه
 • مدیریت شکایات بیماران و همراهان در خصوص پرسنل تحت سرپرستی و بازدید از بخشهای مختلف بیمارستان
 • ارزشیابی ماهیانه و سالیانه نیروهای تحت پوشش
 • هماهنگی با مترون بیمارستان در بخشهای درمانی و واحدهای مربوطه
 • هماهنگی و پیگیری در جهت تقاضای اموال پلاکی، مصرفی و تعمیرات دستگاهها و رفع نواقص دستگاههای بخشهای مربوطه
 • نظارت بر کیفیت و حسن اجرای بهداشت و نظافت بیمارستان
 • پیگیری امور رفاهی پرسنل تحت امر
 • پیگیری جهت تهیه لیست پرداختهای پرسنلی و پرداخت به موقع
 • پیگیری جهت رضایتمندی بیمار، مددجو، همکاران و خانواده تحت سرپرستی
 • نظارت بر حسن اجرای شرح وظایف سطوح مختلف کارکنان تحت سرپرستی
 • نظارت بر حسن جریان کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی
 • صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدها
 • سازمان دهی فعالیتهای مربوط و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی
 • صدور دستورالعملها و ضوابط مربوطه
 • نظارت در تنظیم بودجه واحد مربوطه
 • شرکت در سمینارها، کمیسیونها و تهیه گزارش جهت ارائه به مقام مافوق
 • مطالعه و بررسی در زمینه ساعات کار کارکنان و تهیه طرح تعیین ساعات کار براساس نوع و کمیت فعالیت و نظارت بر اجرای طرحهای تهیه شده و جاری در واحدها
 • جمع آوری اطلاعات مربوط به نیازهای کلی بیمارستان از نظر ساختمان و تجهیزات و نیاز به تعمیرات اساسی و یا بازسازی و تهیه گزارشات مربوط پیرامون آن جهت مقام مافوق
 • مطالعه و بررسی در مورد وسایل و لوازم مصرفی، غذایی و دارویی و تجهیزات مورد نیاز بیمارستان و تهیه و تنظیم طرحهای مربوط به خرید، توزیع، نگهداری و کنترل آنها به منظور استفاده صحیح از وسایل
 • برنامه ریزی طرحهای بیمارستانی کوتاه و درازمدت و فعالیتهای مراکز درمانی با توجه به امکانات هریک از آنها در مواقع ضروری به منظور ایجاد سهولت در پذیرش بیماران