اعضای هیئت مدیره بیمارستان المللی آرمان

مدیر عامل

دکتر سیامک شریعت

رئیس هیئت مدیره

دکتر خشایار نوری نیر

نایب رئیس هیئت مدیره

آقای فربد نظری

اعضای هیئت مدیره:

دکتر لیلا میردامادی

اعضای هیئت مدیره:

دکتر کاوه کیافربد

اعضای هیئت مدیره:

دکتر محمد علی جاویانی