اعضای هیئت مدیره بیمارستان المللی آرمان

مدیر عامل:

دکتر سیامک شریعت

ریاست هیئت مدیره:

فربد نظری

اعضای هیئت مدیره:

دکتر پیمان فیروزآبادی

اعضای هیئت مدیره:

دکتر فرخ رحمانی دیدار

اعضای هیئت مدیره:

دکتر لیلا میردامادی