اعضای هیئت مدیره بیمارستان المللی آرمان

مدیر عامل:

دکتر طاها عنبرا

اعضای هیئت مدیره:

فربد نظری

اعضای هیئت مدیره:

دکتر کاوه کیافربد

اعضای هیئت مدیره:

دکتر خشایار نوری نیر

اعضای هیئت مدیره:

دکتر محمد علی جاویانی

اعضای هیئت مدیره:

دکتر لیلا میردامادی

 قائم مقام مدیر عامل، مسئول فنی:

دکتر سیامک شریعت