خانه

English

نوبت دهی

منو

تهران، سئول، نبش زکی زاده، بیمارستان آرمان
تلفن تماس: 02141014
کدپستی: 1995863989

وبینار انجمن علمی پرستاران قلب ایران

وبینار انجمن علمی پرستاران قلب ایران

اصول مراقبت های پرستاری در بخش های جراحی

21 و 22 تیر ماه