خانه

English

نوبت دهی

منو

تهران، سئول، نبش زکی زاده، بیمارستان آرمان
تلفن تماس: 02141014
کدپستی: 1995863989

وبینار مدیریت خطر و تکنیک FMEA

وبینار مدیریت خطر و استفاده از تکنیک FMEA در بیمارستان ها

31 مرداد ماه