خانه

English

نوبت دهی

منو

تهران، سئول، نبش زکی زاده، بیمارستان آرمان
تلفن تماس: 02141014
کدپستی: 1995863989

کنفرانس درون بخشی (اورژانس)

برگزاری کنفرانس درون بخشی ( اورژانس)

” داروهای ترالی کد ” ویژه پرسنل پرستاری یکشنبه مورخ 31 اردیبهشت 1402