خانه

English

نوبت دهی

منو

تهران، سئول، نبش زکی زاده، بیمارستان آرمان
تلفن تماس: 02141014
کدپستی: 1995863989

کنفرانس درون بخشی (بخش سه) با موضوع “داروهای ترالی کد”

کنفرانس درون بخشی (بخش سه) با موضوع “داروهای ترالی کد”

ویژه پرسنل پرستاری – مامایی

مورخ 12 خرداد 1403

ساعت 13:30