خانه

English

نوبت دهی

منو

تهران، سئول، نبش زکی زاده، بیمارستان آرمان
تلفن تماس: 02141014
کدپستی: 1995863989

کنفرانس درون بخشی (بخش یک) با موضوع « خونریزیهای پس از زایمان»

برگزاری کنفرانس درون بخشی (بخش یک)

با موضوع « خونریزیهای پس از زایمان»

روز شنبه مورخ ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۲