خانه

English

نوبت دهی

منو

تهران، سئول، نبش زکی زاده، بیمارستان آرمان
تلفن تماس: 02141014
کدپستی: 1995863989

کنفرانس درون بخشی( بلوک زایمان)

برگزاری کنفرانس درون بخشی ( بلوک زایمان)

” کاربری دستگاه الکتروشوک ” ویژه پرسنل مامایی چهارشنبه مورخ 3 خرداد 1402