خانه

English

نوبت دهی

منو

تهران، سئول، نبش زکی زاده، بیمارستان آرمان
تلفن تماس: 02141014
کدپستی: 1995863989

کنفرانس درون بخشی داروهای ترالی کد

برگزاری کنفرانس درون بخشی (داروهای ترالی کد) در بخش جراحی یک روز پنجشنبه مورخ 14 اردیبهشت 1402