خانه

English

نوبت دهی

منو

تهران، سئول، نبش زکی زاده، بیمارستان آرمان
تلفن تماس: 02141014
کدپستی: 1995863989

کنفرانس درون بخشی ( NICU ) با موضوع «اسفیکسی»

برگزاری کنفرانس درون بخشی ( NICU )
با موضوع «اسفیکسی »
مورخ ۱ مهر ۱۴۰۲