خانه

English

نوبت دهی

منو

تهران، سئول، نبش زکی زاده، بیمارستان آرمان
تلفن تماس: 02141014
کدپستی: 1995863989

کنفرانس درون بخشی NICU با موضوع “داروهای ترالی کد”

کنفرانس درون بخشی NICU با موضوع “داروهای ترالی کد”

و  “ROP” امروز مورخ 30 اردیبهشت 1403

ساعت 13:30