خانه

English

نوبت دهی

منو

تهران، سئول، نبش زکی زاده، بیمارستان آرمان
تلفن تماس: 02141014
کدپستی: 1995863989

کنفرانس درون بخشی ( NICU)

برگزاری کنفرانس درون بخشی (NICU)

” داروهای ترالی کد” ویژه پرسنل پرستاری یکشنبه مورخ 31 اردیبهشت 1402